کدال۳۶۰
1401/03/17
09:13
#درهآور آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 140...

#درهآور


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۰۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۰۹:۱۴:۴۶ (۸۹۳۶۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0