تارگت بورس
1400/11/22
19:35
#شزنگ حفظ حمایت 7750 تارگت 10000 را فعال خواهد نمود

#شزنگ حفظ حمایت ۷۷۵۰ تارگت ۱۰۰۰۰ را فعال خواهد نمودانتهای خبر

0
0