پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
11:50
وزارت بهداشت: 🔹آبله میمون درمان اختصاصی ندارد 🔹بهبود خود به خودی آبله میمون در افراد عادی بین ۲ تا ۴ هفته جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/0...

وزارت بهداشت:


🔹آبله میمون درمان اختصاصی ندارد🔹بهبود خود به خودی آبله میمون در افراد عادی بین ۲ تا ۴ هفتهجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tuC


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0