تحلیل برای سود
1400/10/11
11:17
#سود_سهام #گوهران تا پایان آذر ماه 1,695 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است. #وامید تا پایان آذر ماه 86,024 میلیارد ریال سود سهام در...

#سود_سهام#گوهران تا پایان آذر ماه ۱,۶۹۵ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وامید تا پایان آذر ماه ۸۶,۰۲۴ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وغدیر تا پایان آذر ماه ۳۳,۰۵۱ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.#وخارزم تا پایان آذر ماه ۳,۰۶۸ میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.@NAVSTOCK

انتهای خبر

0
0