محسن حسنلو
1399/10/08
09:07
#حتوکا 💢 حمل و نقل توکا 💢 آپدیت سهم طبق تحلیل قبلی در حال پیشروی می باشد و انتظار تاچ هدف قیمتی در سهم هستیم. @HasanluMohsen

#حتوکا💢 حمل و نقل توکا 💢آپدیتسهم طبق تحلیل قبلی در حال پیشروی می باشد و انتظار تاچ هدف قیمتی در سهم هستیم.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0