کدال۳۶۰
1401/03/17
18:43
#پارتا تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ...

#پارتا


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۱۸:۴۴:۴۵ (۸۹۳۹۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0