بتاسهم
1401/06/02
08:15
#ولصنم در فروردین 72 اردیبهشت 217 و خرداد 334 میلیارد ریال درامد داشته تیر ۲۸۲ میلیارد ریال بوده و مرداد 200 میلیارد ریال بوده است در مجموع 8...

#ولصنم در فروردین ۷۲ اردیبهشت ۲۱۷ و خرداد ۳۳۴ میلیارد ریال درامد داشته


تیر ۲۸۲ میلیارد ریال بوده و مرداد ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است


در مجموع ۸ ماهه ۱۴۲۹ میلیارد ریال درامد داشته است.انتهای خبر

0
0