بتاسهم
1399/10/06
16:10
#ومهان درآذر به سود خوب 3491 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر 5586257 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#ومهان درآذر به سود خوب ۳۴۹۱ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر ۵۵۸۶۲۵۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0