کدال۳۶۰
1401/02/18
17:23
#بکهنوج آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 140...

#بکهنوج


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰۱۴۰۱-۰۲-۱۸ ۱۷:۲۴:۵۱ (۸۷۸۷۶۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0