سهم گلچین
1401/03/11
08:12
#شنفت اطلاعیه 1401/03/10 *نفت پارس* 12ماهه منتهی به 1400/12/29شرکت اصلی (حسابرسی شده) مبلغ 733 ريال سودبه ازای هر سهم محقق نمود. 2 درصد کاهش...

#شنفت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰


*نفت پارس*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی شده) مبلغ ۷۳۳ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۲ درصد کاهش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) مبلغ ۷۶۷ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۳۷ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#مداران


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰


*داده پردازی ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۴۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۱۰ درصد
#فباهنر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰


*صنایع مس شهید باهنر *


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۴,۵۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۱ درصد
#غکورش


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰


*صنعت غذایی کورش*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۶۹۳


ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۲۹ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0