بورس۲۴
1401/02/06
14:11
عملکرد ۱ ماهه «وآفری»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت بیمه کارآفرین در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۲۶۵ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره داشت که از این مبلغ ۴۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

عملکرد 1 ماهه «وآفری»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه کارآفرین در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۲۶۵ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره داشت که از این مبلغ ۴۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

وآفری
انتهای خبر

0
0