بتاسهم
1399/10/10
10:30
روحانی : اوراق را به جایگاهش رساندیم و امروز اوراق عین پول است . از بانک مرکزی استقراض نکردیم و نمیکنیم . اگر نفت بفروشیم و در توسعه خرج کنیم .

روحانی : اوراق را به جایگاهش رساندیم و امروز اوراق عین پول است . از بانک مرکزی استقراض نکردیم و نمیکنیم . اگر نفت بفروشیم و در توسعه خرج کنیم .


انتهای خبر

0
0