سیگنال یاب روزانه
1399/09/23
11:50
#پاسا صف خرید و تمام صبح منفی ۲ عرض کردم که معاملات مشکوکی داره

#پاسا صف خرید و تمامصبح منفی ۲ عرض کردم که معاملات مشکوکی داره

انتهای خبر

0
0