سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/18
09:45
عشقی : بحث صدور مجوز ها،برای مدتی توقف صدور مجوز داشتیم لذا تصمیم گرفته شده و دستورالعملهای نوشته شد و در حوزه کارگزاریها و تامین سرمایه و سبدگردا...

عشقی : بحث صدور مجوز ها،برای مدتی توقف صدور مجوز داشتیم لذا تصمیم گرفته شده و دستورالعملهای نوشته شد و در حوزه کارگزاریها و تامین سرمایه و سبدگردان درخواستهای داریم رسیدگی می کنیم تا بتوانیم خدمات بهتری به عامه مردم بدیم مجوزهای جدیدی صادر خواهد شد تا خدمات بهتری ارائه شود


انتهای خبر

0
0