مهدی ساسانی
1399/08/12
12:19
زیاد به این استیضاح دل خوش نکنیم این مجلس در این مقطع هیچ وزیری را از این دولت استیضاح نمی کند بیشتر به نظر جنبه دیده شدن است تا عمل

زیاد به این استیضاح دل خوش نکنیم


این مجلس در این مقطع هیچ وزیری را از این دولت استیضاح نمی کند


بیشتر به نظر جنبه دیده شدن است تا عملانتهای خبر

0
0