کارگزاری آبان
1400/01/08
09:26
📈خودرویی ها امروز بهبود تقاضا را تجربه می کنند.#خساپا, #خودرو, #خگستر, #خكرمان, #خزاميا, #خمحركه, #ورنا و #خريخت مثبت و متعادل اند.#خزر, #خچرخش, #خ...

📈خودرویی ها امروز بهبود تقاضا را تجربه می کنند.#خساپا, #خودرو, #خگستر, #خکرمان, #خزامیا, #خمحرکه, #ورنا و #خریخت مثبت و متعادل اند.#خزر, #خچرخش, #خموتور, #خنصیر, #خلنت و #خوساز نمادهای پر عرضه ی گروه اند.


انتهای خبر

0
0