پارسیس تحلیل
1399/11/06
15:00
نمادهایی که بیشترین تراز مثبت را از سوی حقوقی ها در بازار امروز داشته اند (خرید حقوقی بیشتر از فروش بوده است) کانال تحلیلی پارسیس

نمادهایی که بیشترین تراز مثبت را از سوی حقوقی ها در بازار امروز داشته اند (خرید حقوقی بیشتر از فروش بوده است)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0