تحلیل کاربردی هلالات
1401/02/31
12:26
#دارو شرکت هایی که باید گزارش تلفیقی بدهند، گزارش نداده اند. سایر شرکت ها که گزارش آن ها منتشر شده در این گزارش بررسی شده اند. سود زمستان 1399: 9...

#داروشرکت هایی که باید گزارش تلفیقی بدهند، گزارش نداده اند. سایر شرکت ها که گزارش آن ها منتشر شده در این گزارش بررسی شده اند.سود زمستان ۱۳۹۹: ۹۵۸میلیارد تومان


سود زمستان ۱۴۰۰: ۱.۵۹همتسود خالص ۱۳۹۹: ۳.۹۵همت


سود خالص ۱۴۰۰: ۵.۸همتبا آمدن گزارش زمستان P.e ttm نمادهای دلر، دارو، دالبر، دتماد، دابور، دجابر، دفرا، داسوه، دروز، دشیمی، دکپسول، دکیمی، دامین، درهآور، دحاوی، دقاضی، دعبید بهبود یافته است.بهترین اصلاح P.e : دکیمی، دحاوی، درهآور، دجابر، دفراپایین ترین P.e ttm : دلر، دابور، دکیمی، دتماد، دارو، دفرا، دشیمی، کاسپین، دکپسول

انتهای خبر

0
0