بورس۲۴
1401/03/02
17:25
توضیحات بانک قرض الحسنه رسالت در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک قرض الحسنه رسالت اعلام نمود با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر پرداخت انواع وامهای تکلیفی قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ و درصد افزایش آن، در نتیجه منابع بانک عمدتا در زمینه پرداخت وام خواهد بود و منابع کمتری در جهت سپرده گذاری خواهد داشت.

توضیحات بانک قرض الحسنه رسالت در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک قرض الحسنه رسالت اعلام نمود با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر پرداخت انواع وامهای تکلیفی قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ و درصد افزایش آن، در نتیجه منابع بانک عمدتا در زمینه پرداخت وام خواهد بود و منابع کمتری در جهت سپرده گذاری خواهد داشت.

وسالت
وسالت
وسالت
وسالت
انتهای خبر

0
0