بورس۲۴
1401/01/24
10:40
«خبازرس» از نتایج شرکت در مناقصه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در خصوص نتایج شرکت در مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث کالاوخدمات شرکت پالایش گاز بید بلند شفاف سازی کرد.

«خبازرس» از نتایج شرکت در مناقصه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در خصوص نتایج شرکت در مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث کالاوخدمات شرکت پالایش گاز بید بلند شفاف سازی کرد.


شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اعلام نمود که این شرکت برنده انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث کالاوخدمات شرکت پالایش گاز بید بلند شده که ضمانت نامه بانک جهت ضمانت ارایه کرده است.


خبازرس
انتهای خبر

0
0