کدال۳۶۰
1401/01/28
08:28
#وثنو ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین 🔹 سرمایه فعلی: 1,500,000 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 1,00...

#وثنو


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین🔹 سرمایه فعلی: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۶۷٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و بهبود سرمایه گذاری های شرکت🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - ۵۸۹,۵۰۰ میلیون ریال (۵۹٪)


- سود انباشته - ۴۱۰,۵۰۰ میلیون ریال (۴۱٪)
۱۴۰۱-۰۱-۲۸ ۰۸:۲۹:۴۶ (۸۶۴۶۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0