نوآوران امین
1399/08/19
16:52
انرژی گستر ساینا اروند(#وساپا4 #تابعه #وساپا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت انرژی گستر س...

انرژی گستر ساینا اروند(#وساپا۴ #تابعه #وساپا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت انرژی گستر ساینا اروند)✅ افزایش ۷۳۷۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹,۱۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۶۸۷,۸۵۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۰۸۸۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۸۲۶۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0