آریاسهم
1399/11/14
12:52
نقشه بازار بر اساس خالص خرید سرمایه‌گذاران حقیقی (بالا) و حقوقی (پایین) پس از ثبت رقم منفی 1003 میلیارد تومانی برای خالص خرید حقیقی

نقشه بازار بر اساس خالص خرید سرمایه‌گذاران حقیقی (بالا) و حقوقی (پایین) پس از ثبت رقم منفی ۱۰۰۳ میلیارد تومانی برای خالص خرید حقیقیانتهای خبر

0
0