وارن بافت
1401/06/02
21:41
ایران نظر آمریکا درباره پاسخ خود را دریافت کرده است و #برجام_2022 روی غلتک افتاده است. آنچه آمریکا درباره جزئیات قنّی برنامه هسته‎ای ایران، از دولت...

ایران نظر آمریکا درباره پاسخ خود را دریافت کرده است و #برجام_۲۰۲۲ روی غلتک افتاده است. آنچه آمریکا درباره جزئیات قنّی برنامه هستهای ایران، از دولت مستقر در ایران خواسته است، در واقع همان توافق قبلی است. آنچه آمریکا رد کرده است، مسائلی است که اهمّیت چندانی برای دولت ایران ندارد و دستاوردهای فعلی در قالب توافق، چشمگیرند. با این حال، بهانه برای مذاکره کردن تازه وجود دارد. نکته مهم این است که اگر نشست تازهای در وین صورت بگیرد، قطعا پیش از آن شمخانی و ویلیام برنز، به یکباره در آمریکا و ایران، غیب خواهند شد!!! دستاورد مهم دیگر این است که ایران در شرایط فعلی، هیچ شرط اضافی تازهای برای همکاری با IAEA وضع نکرده است که نشانه مثبت بسیار خوبی است. آمریکا، با این پاسخ خود، انتقادات اسرائیلیها را هم تا حد زیادی پاسخ داده و نمایش عدم انعطاف داده است. روند درخشانی را از سوی آمریکاییها شاهد بودیم. این دیگر دلبخواه شخص خاصّ است که واقعیت را قبول کند یا نکند.انتهای خبر

0
0