بولتن اقتصادی
1400/03/26
19:53
اطلاعیه مهم فرابورس ایران در خصوص تغییر طبقه بندی شرکت های درج شده در بازار پایه به گزارش بورس ٢۴، نماد های «گنگین» ، «وفتخار» ، «ولقمان» ، «قتربت...

اطلاعیه مهم فرابورس ایران در خصوص تغییر طبقه بندی شرکت های درج شده در بازار پایهبه گزارش بورس ۲۴، نماد های «گنگین» ، «وفتخار» ، «ولقمان» ، «قتربت» ، «تاتمس» و «فکمند» به تابلو زرد و نماد «خبنیان» به تابلو نارنجی منتقل شدند.

انتهای خبر

0
0