بورس امروز
1400/12/15
13:40
📌سرمایه گذاران در جریان این افزایش سرمایه ها باشند 🔹پرسپولیس: افزایش سرمایه 50% از محل آورده نقدی سهامداران به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین هزی...

📌 سرمایه گذاران در جریان این افزایش سرمایه ها باشند


🔹پرسپولیس: افزایش سرمایه ۵۰٪ از محل آورده نقدی سهامداران به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش در مرحله اظهارنظر حسابرس


🔸شپنا: افزایش سرمایه ۳۶٪ از محل سود انباشته به منظوراصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده، در مرحله تاییدیه سازمان بورس


🔹فنورد: افزایش سرمایه ۵۰۰٪ از محل سود انباشته به علت اصلاح ساختار مالی شرکت در مرحله تایید سازمان بورس اوراق بهادار


🔸تپمپی: افزایش سرمایه ۷۵٪ از محل سود انباشته به علت اصلاح ساختار مالی و حفظ سرمایه در گردش و در مرحله تایید سازمان بورس


🔹ولصنم:افزایش سرمایه ۱۰۰٪ از محل سود انباشته در مرحله تایید سازمان بورس اوراق بهاداربه علت اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد


🔸خکار: افزایش سرمایه ۳۱٪ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به علت اصلاح ساختار مالی درمرحله تایید سازمان بورس


🔹قنقش: افزایش سرمایه ۱۲۲۳٪ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در مرحله اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به علت بهبود ساختار مالی


🔸دارو: افزایش سرمایه ۷۳٪ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای توسعه و بازسازی وراه اندازی برخی بخش ها در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره


🔹خنصیر: افزایش سرمایه ۴۱٪ از محل آورده نقدی و سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد و جبران نقدینگی و توسعه، در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره


🔸دشیمی: افزایش سرمایه ۹۸٪ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور ایجاد خط تولید و ارتقا سیستم ها، در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره


🆔انتهای خبر

0
0