کارگزاری آبان
1401/03/04
07:47
📊#زماهان اطلاعیه 1401/03/03 *مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان* شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری ن...

📊#زماهان


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۳


*مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان*


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده


پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری نامه انجمن صنفی جوجه یک روزه مبنی بر تاثیر حذف ارز ترجیحی بر درآمد و هزینه به استحضار می رساند به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعملاجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزدسازمانبه اطلاعمیرساند پیرو اخبار منتشرشده در پایگاه خبری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدنو تجارت مبنی بر افزایش نرخ فروشمحصولات (مرغ) به استحضار می رساند جدول تحلیل حساسیت سود به ازای هرسهم و نرخ دلار موثر بر بهای تمامشده و درآمد عملیاتی به پیوست ارسال می گردد.
دانلود
انتهای خبر

0
0