کانال تحلیلی پارسیس
1401/06/02
22:59
🔻 العربیه: واشنگتن همه شروط اضافی مورد مطالبه ایران را رد کرده است مرندی: این ادعای العربیه کاملا نادرست است. ایران مطالعه پیشنهاد را شروع کرده اس...

🔻 العربیه: واشنگتن همه شروط اضافی مورد مطالبه ایران را رد کرده استمرندی: این ادعای العربیه کاملا نادرست است. ایران مطالعه پیشنهاد را شروع کرده است و پاسخش را بعد از آن به هماهنگ کننده خواهد داد./تسنیم

انتهای خبر

0
0