محسن حسنلو
1399/08/18
11:23
#دالبر 💢 البرز دارو 💢 سهم در فصل اخیر به رکور ۶۳ درصد سود سازی رسیده است😐 @HasanluMohsen
#دالبر

💢 البرز دارو 💢

سهم در فصل اخیر به رکور ۶۳ درصد سود سازی رسیده است😐

@HasanluMohsen

انتهای خبر

0
0