چارت های رامین جعفری
1400/01/10
18:52
#وبشهر نیاز به یک حرکت جهادی داره تا مقاومت خط روند و ابر کومو رو بشکونه تا وارد روند صعودی بشه

#وبشهر نیاز به یک حرکت جهادی داره تا مقاومت خط روند و ابر کومو رو بشکونه تا وارد روند صعودی بشهانتهای خبر

0
0