وفابورس
1399/09/05
09:53
اینا سهمایی هستن که ارزش برسی دارن حتما حتما برسی کنید چشم بسته نخرید امکان داره حقوقی سهم رو مثبت کنه بیاره رو فیلترا یهو خالی کنن پس برسی کنید ...

اینا سهمایی هستن که ارزش برسی دارن


حتما حتما برسی کنید چشم بسته نخرید امکان داره حقوقی سهم رو مثبت کنه بیاره رو فیلترا یهو خالی کنن


پس برسی کنید #تکنار #قهکمت #لپیام #غدیسانتهای خبر

0
0