تحلیل برای سود
1400/10/08
18:19
موافقت دولت با گشایش سرکنسولگری چین در شهر بندرعباس هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور خارجه با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در ش...

موافقت دولت با گشایش سرکنسولگری چین در شهر بندرعباسهیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور خارجه با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس با رعایت عمل متقابل و سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.

انتهای خبر

0
0