تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/04
11:42
#خزر در3 ماهه اخیر بهتر شده است در اذر 204 ، ابان 199 ، مهر 145 و شهریور 125 میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع 9 ماهه به 1144 میلیارد ریالی ر...

#خزر در۳ ماهه اخیر بهتر شده است


در اذر ۲۰۴ ، ابان ۱۹۹ ، مهر ۱۴۵ و شهریور ۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع ۹ ماهه به ۱۱۴۴ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه ۵۹۱ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0