نبسا
1399/10/28
17:50
#وبصادر با افتی قابل توجه به محدوده حمایتی 220-230 تومان رسیده و مستعد تشکیل واگرایی مثبت است.

#وبصادر


با افتی قابل توجه به محدوده حمایتی ۲۲۰-۲۳۰ تومان رسیده و مستعد تشکیل واگرایی مثبت است.
انتهای خبر

0
0