تکسهم ۹۸
1400/09/07
12:17
#شاراک ابان خوبی داشت سهم در مرداد با کمی افت 15530 میلیارد ریال شد شهریور با رشدی خوب 21124 میلیارد ریال فروخت و پرش خوبی داشت مهر ولی کمی ا...

#شاراک ابان خوبی داشت


سهم در مرداد با کمی افت ۱۵۵۳۰ میلیارد ریال شد


شهریور با رشدی خوب ۲۱۱۲۴ میلیارد ریال فروخت و پرش خوبی داشت


مهر ولی کمی افت کرد و ۱۵۸۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و حالا ابان به ۱۹۹۵۸ میلیارد ریال رسیده است


۸ ماهه ۱۳۱۰۴۷ میلیارد ریال بودمدت مشابه سال قبل ۵۷۴۲۹ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0