کدال۳۶۰
1401/01/18
12:39
#بایکا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منته...

#بایکا


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰۱۴۰۱-۰۱-۱۸ ۱۲:۳۹:۵۰ (۸۶۷۸۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0