کارگزاری سهام بارز
1399/10/29
08:58
🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کاما #کدما #خبهمن #بترانس #دانا و برترین عرضه های فرابورس #سمگا #گدنا #وسپهر #کرمان #شتوکا هستند.

🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کاما #کدما #خبهمن #بترانس #دانا و برترین عرضه های فرابورس #سمگا #گدنا #وسپهر #کرمان #شتوکا هستند.


انتهای خبر

0
0