نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/18
10:21
واقعا دم غیرت بورسی ها گرم که هیچ کاری نمیکنند الان هر بازار دیگه ای بود با خاک یکسان میکرد اون وزارت مربوطه و سازمان مربوط را دم غیرت همه بورسی ه...

واقعا دم غیرت بورسی ها گرم که هیچ کاری نمیکنند الان هر بازار دیگه ای بود با خاک یکسان میکرد اون وزارت مربوطه و سازمان مربوط را


دم غیرت همه بورسی ها گرمانتهای خبر

0
0