سهم گلچین
1401/03/21
12:42
#کدال #افزایش_سرمایه #غکورش پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعت غذايي کورش درصد افزایش سرمایه: 300 درصد ...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#غکورش


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعت غذایی کورشدرصد افزایش سرمایه: ۳۰۰ درصدمحل تامین: سود انباشتهانتهای خبر

0
0