کدال۳۶۰
1399/11/14
17:39
#سصفها #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 1399/12/30- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت س...

#سصفها


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت سیمان اصفهانشرح رویداد:


پیرو نامه معاونت محترم اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سود خالص شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ بر اساس ۹ ماه واقعی و ۳ ماه پیش بینی ، مبلغ ۵۵۰.۳۸۳ میلیون ریال تعیین که با آخرین سرمایه ثبتی شرکت درآمد هر سهم (EPS ) مبلغ ۲.۷۵۲ ریال پیش بینی می گردد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۷:۳۹:۴۸ (۷۱۹۳۹۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0