مبین تحلیل
1399/08/18
13:19
#گزارش_بازار 🔰گزارش بازار با توجه به دادهای سایت tsetmc 🔸تعداد نمادهای که ابتدا روز معاملاتی قیمت معامله آن نسبت به دیروز با درصد های مثبت معام...

#گزارش_بازار🔰گزارش بازار با توجه به دادهای سایت tsetmc🔸تعداد نمادهای که ابتدا روز معاملاتی قیمت معامله آن نسبت به دیروز با درصد های مثبت معامله می شد حدود ۵۱ نمادهای بوده است. در انتهای بازار تعداد نمادهای که مثبت بودند ۹۴ نماد گزارش شده است🔸تعداد نمادهای که ابتدا روز صف خرید بودند ۳۱ نماد بورسی بودند که در انتهای بازار تعداد آن به ۹۲ سهم رسید که حدود ۴۳ نماد گزارش شده در ابتدای روز با درصدهای منفی نسبت به دیروز معامله شده اند
🔸نمادهای #گدنا #غصینو #تاپکیش #حتوکا و #سصفا بیشترین سرانه ورود پول حقیقی در آن گزارش شده است🔸بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به #بمیلا #گدنا #دقاضی و #کیا بوده است🔸نمادهای #شصدف #غگیلا #ولپارس #رافزا قدرت خریداران حقیقی به مراتب بالاتر از قدرت قروشندگان سهم بوده است🔸اما حجم مشکوک امروز ما مربوط به نمادهای چون #هجرت # #دکپسول #کی بی سی #دشیری #کصدف #خمحور و #تلیسه می باشد➖➖➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0