بورس۲۴
1400/10/30
18:30
عملکرد ۹ ماهه «خپارس»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت پارس خودرو در ۹ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۵۵ریال زیان محقق کرد.که نسبت به مدت مشابه قبل ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است درآمد عملیاتی با افزایش ۱۶۶درصدی به ۵۷۲۸ میلیارد تومان و مجموع زیان خالص به ۶۲۷ میلیارد تومان رسید

عملکرد 9 ماهه «خپارس»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پارس خودرو در ۹ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۵۵ریال زیان محقق کرد.که نسبت به مدت مشابه قبل ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است درآمد عملیاتی با افزایش ۱۶۶درصدی به ۵۷۲۸ میلیارد تومان و مجموع زیان خالص به ۶۲۷ میلیارد تومان رسید

خپارس
انتهای خبر

0
0