کارگزاری آبان
1399/09/03
08:41
📊#شلرد اطلاعیه 99/09/03 *کود شیمیائی اوره لردگان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افتتاحیه شرکت کود شیمیایی اوره لردگان- گروه ب) من...

📊#شلرد


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۰۳


*کود شیمیایی اوره لردگان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افتتاحیه شرکت کود شیمیایی اوره لردگان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0