کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/23
07:00
#ومهان بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه توسعه مالي مهر آيندگان - ومهان در تاریخ 22 آذر 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت...

#ومهانبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه توسعه مالی مهر آیندگان - ومهان در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۲۵۱۰۹ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۲۰۸۱۵ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - سرمایه گذاری غدیر - ملی صنایع مس ایران و بانک ملت.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۴۵۲۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳۶۹۱ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #ومهان ۲۸۲۳۲ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۳ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0