کدال۳۶۰
1399/11/14
11:45
#دزهراوی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی 1399/12/30- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت د...

#دزهراوی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت داروسازی زهراویشرح رویداد:


پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیریهای صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به اطلاع میرساند پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۴۰۳.۸۶۴ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۲.۵۰۴ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۱۶۱ ریال میباشد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۱:۴۵:۴۰ (۷۱۹۱۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0