نوآوران امین
1399/11/13
19:01
کارخانجات نساجی بروجرد(#نبروج) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 8 درصدی درآمدهای عملیا...

کارخانجات نساجی بروجرد(#نبروج)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۰۱۴,۵۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۹۳۷,۶۶۲ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۹۴ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۳۰۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0