سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/04
08:16
زمان کوتاه است و لحظات برگشت ناپذیر زندگی، حبابی بیش نیست ساده تر ببینیم ساده تر بگیریم ساده تر بخندیم زندگی ساده ترش زیباست

زمان کوتاه است


و لحظات برگشت ناپذیر


زندگی، حبابی بیش نیست


ساده تر ببینیم


ساده تر بگیریم


ساده تر بخندیم


زندگی ساده ترش زیباستانتهای خبر

0
0