محسن حسنلو
1399/10/08
10:16
#دماوند 💢 تولید نیروی برق دماوند 💢 سهم در کوتاه مدت در محدود مشخص شده حمایت دارد @HasanluMohsen

#دماوند💢 تولید نیروی برق دماوند 💢سهم در کوتاه مدت در محدود مشخص شده حمایت دارد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0