موج مثبت Positive Wave
1399/11/08
07:14
تحلیل #شپدیس سال ۹۶ برج ۶، قیمت سهم ۵۳۰ تومان همین سهم سال ۹۹ در مجمع سالیانه که چند ماه پیش بود، به ازای هر سهم ۶۸۰ تومان سود تقسیم کرد.سال های ق...

تحلیل #شپدیس سال ۹۶ برج ۶، قیمت سهم ۵۳۰ تومانهمین سهم سال ۹۹ در مجمع سالیانه که چند ماه پیش بود، به ازای هر سهم ۶۸۰ تومان سود تقسیم کرد.سال های قبل هم تقسیم سود هم داشته، همین سهم سال بعد به ازای هر سهم ۱۴۰۰ تومان سود تقسیم میکنه.حالا همین #وخارزم با کلی طرح و پروژه ایی که برای سال آینده و سال بعد دارد، تا ۱۴۰۴ نزدیک ۱۸ هزار میلیارد تومان سود میسازه، یعنی ۱۵۰۰ تومان سود در ۴ سال آینده، قیمت #وخارزم الان چنده ۹۰۰❗️❗️با این ساختار تورمی کشور و بودجه روی هوای سال بعد، ارزانترین بخش اقتصاد همین بورسهانتهای خبر

0
0