اسمارت بورس
1399/10/10
11:07
#غگل در گروه غذایی الگوی قشنگی به خودش گرفته و با شکست محدوده مقاومتی ترسیم شده میتونه رشد دوباره تجربه کنه⚡️ ⚛

#غگل در گروه غذایی الگوی قشنگی به خودش گرفته و با شکست محدوده مقاومتی ترسیم شده میتونه رشد دوباره تجربه کنه⚡️
انتهای خبر

0
0